RSS


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wrzesień 29

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia i jej Filii, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, informuje o ustalonych w roku szkolnym 2015/2016 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:

  • 2 listopada 2015 r.
  • 22 grudnia 2015 r.
  • 2 maja 2016 r.
  • 27 maja 2016 r.
  • 20 czerwca 2016 r.
  • 24 czerwca 2016 r.