RSS

Rekrutacja

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ:

Szkoła prowadzi nabór do klas : fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, perkusji, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, puzonu i organów.

Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który w bieżącym roku kalendarzowym kończy co najmniej :

 • 7 lat

 

LUB

 

 • 6 lat jeśli:

 

 • dziecko korzystało  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

ALBO:

 • posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach:

 • 6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat
 • 4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat

Decyzję o wyborze cyklu dla kandydatów w wieku 8-10 lat podejmuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu badania przydatności.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu:

 • słuchu wysokościowego i harmonicznego
 • poprawności intonacji
 • pamięci muzycznej
 • poczucia rytmu i tempa
 • sprawności manualnej

Formuła przesłuchania przewiduje prezentację piosenki a cappella, w związku z tym wszyscy kandydaci proszeni są o przygotowanie utworu, który chcieliby zaprezentować.

LINK do materiału z przykładowymi ćwiczeniami dla kandydatów: https://photos.app.goo.gl/t2UXkgjoDA5sBXJj6

Uwaga! Podczas egzaminu nie są dozwolone prezentacje na instrumentach muzycznych.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I stopnia

Podania przyjmowane są w terminie od:

02 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zmienione zostają zasady naboru do klas pierwszych Szkoły Muzycznej I stopnia.

Podania o przyjęcie do szkoły składać można do 31 maja 2021 r. :

 • osobiście (podania w formie papierowej) w godzinach od 12.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku – w budynku szkoły
 • drogą mailową (podania w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia) – podania wysyłamy na adres mailowy szkoły : smsucha@gmail.com (sekretariat potwierdza otrzymanie wiadomości droga mailową)

W przypadku składania podania drogą mailową konieczne będzie dostarczenie jego oryginału wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej I stopnia w dniu badania przydatności kandydatów.

Z racji utrudnień w dostępie do podstawowej opieki lekarskiej dopuszczamy możliwość składania podań w wersji papierowej także bez zaświadczenia lekarskiego, które należy dostarczyć w dniu badania przydatności kandydatów.

Sekretariat będzie kontaktował się z rodzicami/opiekunami kandydata telefonicznie w celu wyznaczenia terminu badania przydatności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły,                  

nr tel.: 33 873 33 05