RSS

Rekrutacja

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

Szkoła prowadzi nabór do klas:

fortepianufortepianskrzypiecskrzypce

wiolonczeliwiolonczelagitarygitara

fletu poprzecznegoflet poprzecznyklarnetuklarnet

saksofonusaksofontrąbkitrąbka

puzonupuzonakordeonuakordeon

perkusjizestaw perkusyjnywibrafonksylofonkotły

organóworgany

Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który w bieżącym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat i nie więcej niż 16 lat. W przypadku kandydata, który w bieżącym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 6 lat wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach:

  • 6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 5 – 10 lat
  • 4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat

Decyzję o wyborze cyklu dla kandydatów w wieku 8-10 lat podejmuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu badania przydatności.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu:

  • słuchu wysokościowego i harmonicznego
  • poprawności intonacji
  • pamięci muzycznej
  • poczucia rytmu i tempa
  • sprawności manualnej

Formuła przesłuchania przewiduje prezentację piosenki a cappella, w związku z tym wszyscy kandydaci proszeni są o przygotowanie utworu, który chcieliby zaprezentować.

Uwaga! Podczas egzaminu nie są dozwolone prezentacje na instrumentach muzycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I stopnia

Kwestionariusze osobowe bez zaświadczenia lekarskiego ze sformułowaniem Brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I stopnia nie będą przyjmowane.

Druki kwestionariuszy osobowych są do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach pracy lub tutaj

Regulamin rekrutacji: tutaj

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, nr tel.: 33 873 33 05